Vol 34, No 1 (2017)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย pdf
ณภัทร์วรัญญ์ ไชยสุราช, วัชรี มนัสสนิท 1-26
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์องค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ความอยู่รอดของกิจการและความยั่งยืนขององค์กร: หลักฐานจากธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14000 ในประเทศไทย pdf
ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ 27-56
ผลกระทบของประสบการณ์ของผู้บริโภค อิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว และการคำนึงถึงสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ pdf
ปวีณ โชคนุกูล, ศศิวิมล สุขบท, อิศรัฏฐ์ รินไธสง 57-81
การพัฒนาแบบวัดการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย pdf
เกศกุล สระกวี, อรพินทร์ ชูชม 83-107
ความไว้วางใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ pdf
ศศิรัตน์ จันทร์ชู, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 109-134

บทความวิชาการ (Review Article)

การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ในการบริหารงานภาครัฐ pdf
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ 135-159