กาญจนธานี, กนกวรรณ, ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, Thailand

  • Vol 32 No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 - บทความวิจัย (Research Article)
    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
    Abstract  PDF