กันธะชัย, นงนุช, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, Thailand

  • Vol 32 No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 - บทความวิจัย (Research Article)
    ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
    Abstract  PDF