ขจรกิตติยา, นัทที, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Thailand

  • Vol 29 No 2 (2012): กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 - บทความวิจัย (Research Article)
    ตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลของแรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
    Abstract  PDF