กูมะ, นูรไลนา

  • Vol 33 No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 - บทความวิจัย (Research Article)
    การวิเคราะห์ศักยภาพการทำกำไรจากการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลประเภทไก่ขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
    Abstract  PDF