กบิลพัตร, บรรหาร, บริษัท ทรานส์ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด, Thailand

  • Vol 24 No 1 (2007): มกราคม - มิถุนายน 2550 - นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
    ความเป็นไปได้ในการขอรับการรับรองระบบมาตราฐานแรงงานเอกชนว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (SA 8000) กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อการส่งออกในจังหวัดสงขลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
    Abstract  PDF