ขอพรประเสริฐ, บุญอยู่, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, Thailand