กาญจนวาสี, ศิริชัย, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand

  • Vol 26 No 1 (2009): มกราคม - ธันวาคม 2552 - นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
    การพัฒนารูปแบบการจัดอันดับและระดับคุณภาพหลักสูตร: การประยุกต์ใช้เทคนิคเอชแอลเอ็มและการวิเคราะห์จัดกลุ่ม
    Abstract  PDF