ขอเชื้อกลาง, สุกิจ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, Thailand

  • Vol 27 No 1 (2010): มกราคม - ธันวาคม 2553 - บทความวิจัย (Research Article)
    การนำเทคนิค Balanced Scorecard ไปสู่การปฏิบัติในองค์กรภาครัฐ : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์กรภาครัฐ ระดับท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
    Abstract  PDF