Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พลวัฒนกุล, เอมอร, สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
พสุนนท์, ประสพชัย, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
พิทยาภินันท์, ปุรวิชญ์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
พิทยาภินันท์, ปุรวิชญ์, ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภักดีวงศ์, ภานุวัฒน์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภักดีอักษร, ภาณุวัตน์, คณะการบริหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภักดีอำนาจ, ปิยะดา, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาสกรจรัส, สมชนก, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูมิจำนงค์, นาฎสุดา, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มณีแก้วโชติ, ประจวบ, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มนัสสนิท, วัชรี
มองธรรมชาติ, ธวัชชัย, วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
มากบุญ, สอรัฐ, ภาควิชามนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
มาเจริญ, อนัญญา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มิตรกูล, ศุทธกานต์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีมาก, วรพิทย์, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รัตนบุรี, เสาวลักษณ์, บริษัท เฟริซ์ ออเพอะเรณัน จำกัด
รัตนวงศ์, วลัยลักษณ์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รัตนสุภา, พนิดา
รัตนไชย, อภิญญา, ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

81 - 100 of 220 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>