Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ราชรักษ์, ณัฐมน, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รินไธสง, อิศรัฏฐ์
รุ่งเลิศเกรียงไกร, สมแก้ว, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่งเลิศเกรียงไกร, สมแก้ว, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ร่มเย็น, เจษฏา

ฤกขะเมธ, ภาคภูมิ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฤกษ์ขำ, สุธินี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ฤกษ์ขำ, สุธินี, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
ฤกษ์ขำ, สุธินี, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฤทธิบุญไชย, วิศิษฐ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลัคนาวานิช, ปานแก้วตา, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลิขิตธรรมโรจน์, พรชัย, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลี้ภัยเจริญ, สิริภาพรรณ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ลือกิตินันท์, วรรณภา, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ลือเกียรติบัณฑิต, สงวน, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วงศิลป์ชัย, ลักคณา, สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วงศ์กิจรุ่งเรือง, ชัยรัตน์
วงศ์ช่วย, ขวัญใจ
วงศ์ธนวสุ, ศุภวัฒนากร, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วงษ์วัฒนพงษ์, กัมปนาท

101 - 120 of 220 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>