Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 34, No 1 (2017): วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์องค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ความอยู่รอดของกิจการและความยั่งยืนขององค์กร: หลักฐานจากธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14000 ในประเทศไทย Abstract   PDF
ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
 
Vol 25, No 1 (2008): มกราคม - ธันวาคม 2551 การประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า (Performance-Importance Analysis) กับการสำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการท่าเรือ กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
 
Vol 34, No 1 (2017): วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ในการบริหารงานภาครัฐ Abstract   PDF
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
 
Vol 32, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษา บริษัทผลิตยางรถยนต์ชั้นนาระดับโลกแห่งหนึ่ง Abstract   PDF
วรรณภา ลือกิตินันท์
 
Vol 30, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีการนิวโรฟัซซี Abstract   PDF
สุรชัย จันทร์จรัส, ชญานิน ชลหาญ, จีรนันท์ เขิมขันธ์
 
Vol 26, No 1 (2009): มกราคม - ธันวาคม 2552 การพัฒนารูปแบบการจัดอันดับและระดับคุณภาพหลักสูตร: การประยุกต์ใช้เทคนิคเอชแอลเอ็มและการวิเคราะห์จัดกลุ่ม Abstract   PDF
ทวิกา แกล้มกระโทก, ศิริชัย กาญจนวาสี, ศิริเดช สุชีวะ
 
Vol 30, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
 
Vol 33, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 การพัฒนาแบบวัดการจัดการความรู้ระดับบุคคลในงานประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF
กันยปริณ ทองสามสี, เพ็ญพักตร์ ทองแท้, อิสระ ทองสามสี
 
Vol 34, No 1 (2017): วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 การพัฒนาแบบวัดการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย Abstract   PDF
เกศกุล สระกวี, อรพินทร์ ชูชม
 
Vol 30, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 การพัฒนาและความสำคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัท Abstract   PDF
สุธินี ฤกษ์ขำ
 
Vol 33, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง Abstract   PDF
ปริวัฒน์ ช่างคิด
 
Vol 31, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 การวัดนวัตกรรมการบริการของธุรกิจท่องเที่ยวไทย: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Abstract   PDF
วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์, ณัฐธิดา สุวรรณโณ, ธีรศักดิ์ จินดาบถ
 
Vol 30, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 การวิจัยเชิงสำรวจอุปสรรคที่มีผลต่อความตั้งใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางออนไลน์ของผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์ GotoKnow.org Abstract   PDF
สุนทรี แซ่ตั่น, จันทวรรณ ปิยะวัฒน์, ยุวนุช ทินนะลักษณ์
 
Vol 30, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการสายแยกทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านหนองคล้า อำเออศรีราชา จังหวัดชลบุรี Abstract   PDF
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, นพพร จันทรนาชู, ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์
 
Vol 31, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแนวคิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added-EVA) กรณีศึกษา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) Abstract   PDF
พัชนี จุลรังษี, ลักคณา วงศิลป์ชัย
 
Vol 33, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การวิเคราะห์ศักยภาพการทำกำไรจากการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลประเภทไก่ขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย Abstract   PDF
คมวิทย์ ศิริธร, นูรไลนา กูมะ
 
Vol 29, No 1 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในภาคใต้ของประเทศไทย Abstract   PDF
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์, อยุทธ์ นิสสภา
 
Vol 29, No 1 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูล Abstract   PDF
พรชนก จันตระกูล, ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์
 
Vol 26, No 1 (2009): มกราคม - ธันวาคม 2552 การวิเคราะห์เปรียบเทียบของการเลือกเส้นทางขนส่งเพื่อการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง และไม้ยางพาราแปรรูป Abstract   PDF
ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, เจษฎา ธรรมบัญชา, เสาวลักษณ์ รัตนบุรี
 
Vol 24, No 1 (2007): มกราคม - มิถุนายน 2550 การวิเคราะห์แนวโน้มต้นทุนอัตราค่าบริการ : กรณีศึกษาอัตราค่าบริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
บุญพจน์ ตันสกุล
 
21 - 40 of 113 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>