Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 2 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 การวิเคราะห์โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย Abstract   PDF
วรพิทย์ มีมาก
 
Vol 24, No 2 (2007): กรกฎาคม - ธันวาคม 2550 การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา Abstract   PDF
เอื้อกูล สุนันทเกษม
 
Vol 24, No 1 (2007): มกราคม - มิถุนายน 2550 การศึกษารูปแบบเส้นทางและความพร้อมของเกษตรกรในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
สอรัฐ มากบุญ, ธวัชชัย มองธรรมชาติ
 
Vol 31, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยการกำหนดแนวน้ำหลาก Abstract   PDF
ประจวบ มณีแก้วโชติ, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
 
Vol 31, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การสร้างแบรนด์นายจ้าง: กลยุทธ์การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถสูง Abstract   PDF
จิระพงค์ เรืองกุน
 
Vol 28, No 1 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554 การหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของนักศึกษาเรียนอ่อนด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
ณัฐธิดา สุวรรณโณ, อันธิกา สิงห์เอี่ยม
 
Vol 32, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 การเชื่อมโยงเส้นทางและการส่งเสริมการตลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่ม 4 จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย Abstract   PDF
นนทิภัค เพียรโรจน์, สิริภัทร์ โชติช่วง, ณัฐมน ราชรักษ์
 
Vol 32, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 การเปรียบเทียบแบบจำลอง CAPM และแบบจำลอง 3 ปัจจัย ในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ Abstract   PDF
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์, วีระพงศ์ อุทธารัตน์
 
Vol 29, No 1 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล กรณีศึกษา: จังหวัดจันทบุรี Abstract   PDF
หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย, นาฎสุดา ภูมิจำนงค์, เรวดี โรจนกนันท์
 
Vol 29, No 1 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในอาเซียน: บทปริทัศน์ Abstract   PDF
มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ
 
Vol 24, No 2 (2007): กรกฎาคม - ธันวาคม 2550 การใช้เทคนิคทางบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา: วิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, ปานแก้วตา ลัคนาวานิช, ไพศาล แซ่แต้
 
Vol 25, No 1 (2008): มกราคม - ธันวาคม 2551 ของฝากสำหรับโปรแกรมเมอร์ ตอนการอ่านและการวิเคราะห์ เครื่องหมายบนกระดาษคำตอบ Abstract   PDF
สมศักดิ์ คงแสง
 
Vol 24, No 1 (2007): มกราคม - มิถุนายน 2550 ขายตรง : อาชีพใหม่ของคนหาดใหญ่ Abstract   PDF
ศราวุธ เจนตระกูลเลิศ, ยุพาวดี สมบูรณกุล
 
Vol 32, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
นงนุช กันธะชัย, ธีระ เตชะมณีสถิตย์
 
Vol 32, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 ความพร้อมของนักศึกษาสาขาการบัญชีในมหาวิทยาลัยในจังหวัด สงขลาสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
รจนา ขุนแก้ว, มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ
 
Vol 33, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, Kathylene Remegio, อรุณพร อธิมาตรไมตรี
 
Vol 30, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 ความรับผิดชอบต่อสังคมกับธุรกิจโรงแรม Abstract   PDF
ชุติมา วุ่นเจริญ
 
Vol 31, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Abstract   PDF
มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ, สุนิสา สุขสวัสด์ิ, อนัญญา มาเจริญ, อมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ, อรรณธิรา คงยวง, กนกนันท์ จุลเทพ, ญาณิศา วนิชกุลพิทักษ์, ตุลยดา จินเดหวา, นุสรา คุ้มพิทักษ์พงศ์, นูรีฮัน โต๊ะอีแม, สุดารัตน์ ไชยชนะ
 
Vol 30, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าของงาน ความผูกพันในวิชาชีพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย Abstract   PDF
สุมินทร เบ้าธรรม
 
Vol 31, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนังไทย Abstract   PDF
สุภา จิรวัฒนานนท์
 
41 - 60 of 113 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>