Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 1 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถสาธารณะ (สี่ล้อแดง) กรณีศึกษา : กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี, วรวรรณ บุญเสนอ
 
Vol 32, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย Abstract   PDF
กนกวรรณ กาญจนธานี, ณัฐธิดา สุวรรณโณ, อนุ เจริญวงศ์ระยับ
 
Vol 28, No 2 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยึดมั่นผูกพันทางใจในองค์การ ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ Abstract   PDF
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
 
Vol 33, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อบริการห้องพักโรงแรมโดยการจองผ่านเว็บไซต์ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว Abstract   PDF
สาวิตรี อมิตรพ่าย, พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์
 
Vol 30, No 1 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
ธีรพร ทองขะโชค, อาคม ใจแก้ว
 
Vol 31, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประเภทนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF
ธนวัต คองประเสริฐ, สมชนก ภาสกรจรัส, พันธุมดี เกตะวันดี
 
Vol 34, No 1 (2017): วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย Abstract   PDF
ณภัทร์วรัญญ์ ไชยสุราช, วัชรี มนัสสนิท
 
Vol 34, No 1 (2017): วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ผลกระทบของประสบการณ์ของผู้บริโภค อิทธิพลของสมาชิกในครอบครัว และการคำนึงถึงสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ Abstract   PDF
ปวีณ โชคนุกูล, ศศิวิมล สุขบท, อิศรัฏฐ์ รินไธสง
 
Vol 32, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ผลกระทบของมิติทางวัฒนธรรมที่มีต่อระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง: การบูรณาการทบทวนวรรณกรรม Abstract   PDF
สุธีรา เดชนครินทร์, สุธินี ฤกษ์ขำ
 
Vol 29, No 1 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 ผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร Abstract   PDF
ปรารถนา หลีกภัย, เกิดศิริ เจริญวิศาล
 
Vol 28, No 1 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554 ผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงานการศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ Abstract   PDF
กฤศกร จิรภานุเมศ, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, พนิดา แช่มช้าง
 
Vol 29, No 1 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 พฤติกรรมผู้บริโภคและการรับรู้ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกของผู้บริโภคแบ่งตามระดับของร้านค้าปลีก Abstract   PDF
ธีรศักดิ์ จินดาบถ
 
Vol 25, No 1 (2008): มกราคม - ธันวาคม 2551 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการยานพาหนะ : กรณีศึกษาระบบจัดการยานพาหนะมหาวิทยาลัยทักษิณ Abstract   PDF
ยุทธนา สงนรินทร์, ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
 
Vol 29, No 2 (2012): กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย้อมภาคใต้ กับการเตรียมลดผลกระทบจากอุทกภัย Abstract   PDF
สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร, เสาวณี จุลิรัชนีกร, ยุพาวดี สมบูรณกุล, สมมาตร จุลิกพงศ์, สิทธิชัย ศุภผล
 
Vol 31, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ศักยภาพการทำสวนยางพาราของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
บรรพต วิรุณราช
 
Vol 30, No 2 (2013): กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 สภาวะการทำงานภายใต้การบริหารงานของกิจการที่บริหารโดยชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา Abstract   PDF
กนิษฐา ดวงสูงเนิน
 
Vol 25, No 1 (2008): มกราคม - ธันวาคม 2551 สาเหตุของการไม่ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต Abstract   PDF
เอมอร พลวัฒนกุล, สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร
 
Vol 27, No 1 (2010): มกราคม - ธันวาคม 2553 องค์การที่มีสมรรถนะสูงในองค์การภาครัฐ: ตามมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์และ แนวคิดด้านวัฒนธรรม Abstract   PDF
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
 
Vol 26, No 1 (2009): มกราคม - ธันวาคม 2552 องค์การแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษา: โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, เพ็ญนภา ประภาวัต
 
Vol 28, No 2 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 องค์ประกอบทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าในการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัด เชียงใหม่ Abstract   PDF
ปะราสี เอนก
 
81 - 100 of 113 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>