Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 31, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 อิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจที่มีต่อการปรับตัวในการทำงานของผู้เข้าสู่ตลาดบัณฑิตใหม่ Abstract   PDF
กล้าหาญ ณ น่าน
 
Vol 33, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา Abstract   PDF
ธีรพร ทองขะโชค
 
Vol 32, No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558 เครื่องมือการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ Abstract   PDF
ปิยะนุช พรประสิทธิ์, สุธินี ฤกษ์ขำ
 
Vol 33, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 เจเนอเรชันวายในองค์กร: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมกับความผูกพันต่อองค์กร Abstract   PDF
ศุทธกานต์ มิตรกูล, อนันต์ชัย คงจันทร์
 
Vol 32, No 2 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 แนวคิดการประเมินต้นทุนการผลิตยางพาราไทย Abstract   PDF
บัญชา สมบูรณ์สุข, ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์, อภิญญา รัตนไชย
 
Vol 31, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา Abstract   PDF
ปิยะดา ภักดีอำนาจ, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
 
Vol 29, No 2 (2012): กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักสมรรถนะ: ประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำ Abstract   PDF
จิระพงค์ เรืองกุน
 
Vol 33, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน Abstract   PDF
พนิดา รัตนสุภา, จรีพร เชื้อเจ็ดตน, ปิยวรรณ เสรีพงศ์, ธนัชชา สุริยวงค์, เย็นจิต นาคพุ่ม, เจษฏา ร่มเย็น, เสาวลักษณ์ บุญรอด
 
Vol 28, No 1 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554 แนวทางการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ Abstract   PDF
บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
 
Vol 31, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 แนวทางการสร้างองค์กรสุขภาวะในบริษัทข้ามชาติ: กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตในภาคตะวันออก Abstract   PDF
วรรณภา ลือกิตินันท์
 
Vol 33, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559 แบบจำลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
 
Vol 31, No 1 (2014): มกราคม - มิถุนายน 2557 โอกาสและศักยภาพทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กะปิผงของกลุ่ม OTOP เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
เสาวณี จุลิรัชนีกร, สุดชีวัน จันทอง
 
Vol 26, No 1 (2009): มกราคม - ธันวาคม 2552 โอกาสและอุปสรรคของผู้ให้บริการจัดเก็บและคลังสินค้าของไทย ที่มีต่อการเปิดเสรีการค้าบริการด้านโลจิสติกส์สาขาการจัดเก็บและคลังสินค้า Abstract   PDF
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
 
101 - 113 of 113 Items << < 1 2 3 4 5 6