สัตวแพทย์มหานครสาร อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 1

2018-03-05

วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

Vol 13 No 2 (2018): July - December

Published: 2019-01-22

Preliminary Study of Haemosporidian Parasite and White Blood Cell Count in Scotophilus kuhlii Bats

ชาตรี ชำนาญดี, นวรัตน์ ผอบงา

111-122

A Retrospective Study of Hematology of Canine Blood Parasite Infections in Kanchanaburi Province, Thailand

วิษณุ วงษ์สว่าง, สินีนาถ เจียมทวีบุญ

135-145

Prevalence and Quantity of Gastrointestinal Parasites in Sows of Ban Na Chakwai Famers in Phitsanulok Province

ปรีชา มูลสาร, ยิ่งลักษณ์ มูลสาร, จิตราวรรณ เสาเขียว, พนิดา จันทรา, ไตรภพ แสงแผน

185-197

Efficiency of Ethanolic Leaf Extract of Solanum torvum Sw. against Staphylococcus spp. from Dog Skin and the Owner Hands.

ณัฐกาญจน์ นายมอญ, ธิติชัย จารุเดชา, อารยา สืบขำเพชร

199-211

Feline Trichomonosis

จิตรบรรจง ทุมพงษ์

213-224

View All Issues