การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านแบบมีส่วนร่วมระหว่างพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

Main Article Content

รุ่งฤดี อ่อนทา สุทธีพร มูลศาสตร์ ปาหนัน พิชยภิญโญ

Keywords

Article Details

Section
Articles