ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

Main Article Content

จันทร์อาภา ธนธรรมสถิตย์ นัยนา พิพัฒน์วณิชชา พรชัย จูลเมตต์

Keywords

Article Details

Section
Articles