ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและค่าความแตกต่าง ของความดันโลหิตซีสโตลิกระหว่างแขนทั้งสองข้าง ในอาสาสมัครสุขภาพดี

Main Article Content

เสาวนีย์ น นาคมะเริง ลักขณา มาทอ ทวีศักดิ์ จร จรรยาเจริญ ปณิตา ธรรมนิธิศ เพียงดาว อาจชัยธร

Keywords

Article Details

Section
Articles