ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อความเชื่อด้านสุขภาพ การปฏิบัติตัว และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน

Main Article Content

สุภาพร มาลีวรรณ์ สมเสาวนุช จมูศรี อภิญญา วงศ์พิริยโยธา

Keywords

Article Details

Section
Articles