ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการดูดเสมหะ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใสท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต

Main Article Content

อนัญญา ภาระพรมราช วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ รัชนี นามจันทรา

Keywords

Article Details

Section
Articles