ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

Main Article Content

เยาวลักษณ์ วุฒิยาสาร ฐิตินันท์ วัฒนชัย นิภาดา ธารีเพียร พรรณราย สุนทรจามร

Keywords

Article Details

Section
Articles