ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อ โรคเบาหวาน จังหวัดพะเยา

Main Article Content

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา วิชานีย์ ใจมาลัย ประกายดาว สุทธิ

Keywords

Article Details

Section
Articles