ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพทางกายและ การลดความเจ็บปวดของผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

Main Article Content

ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล ดาราพร รักหน้าที่ รจนา วรวิทย์ศรางกูร รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์

Keywords

Article Details

Section
Articles