วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม

Vol 37 No 4 (2019): Journal of Nursing and Health care: (October-December) 2019

Published: 2019-12-27

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล: สถานการณ์เสมือนจริง Innovation in Nursing Education: Simulation

จินตนา ลี้ละไกรวรรณ, ธรณิศ สายวัฒน์, สุมลชาติ ดวงบุบผา, ปราณี แสดคง, นวลใย พิศชาติ

6-11

สุขภาวะทางเพศในสตรีที่มีปัญหาทางนรีเวชหลังได้รับการผ่าตัดมดลูก Sexual Health in Women with Gynecological Problem after Hysterectomy

ชุติพันธุ์ เอื้อจิตทวีชัย, บัวหลวง สำแดงฤทธิ์, ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ

62-71

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน
View All Issues

Indexed in tci