วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดย สถานอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน ปัจจุบันคือ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ด้านศิลปวัฒนธรรมในสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านชาติพันธุ์ ด้านประวัติศาสตร์-โบราณคดี ด้านปรัชญา-ศาสนา ด้านภาษา-วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้านสารสนเทศ-การสื่อสาร และด้านศิลปศึกษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน

Published: 2018-06-12

The Impact of International Development Project on Cross Border Tourism in Thailand and Related Areas

เฉลิมชัย ปัญญาดี, ปานแพร เชาวน์ประยูร

248-261

มรดกวัฒนธรรมรำโทน

นุชนาฏ ดีเจริญ, อิงอร จุลทรัพย์

277-296