Welcome to "Journal of Agriculture" an academic Journal of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. The journal will be publicized every 4 months (January, May and September), which will focus on Agriculture, Agro-Industry, Veterinary and Biology.

Vol 35 No 1 (2562): Journal of Agriculture

วารสารเกษตรเล่มนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 35 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งเป็นบทความจากสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ปฐพีศาสตร์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เศรษฐศาสตร์การเกษตร และส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจส่งผลงานวิชาการมาตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ปัจจุบันวารสารเกษตรมีค่า Impact Factor (IF) เท่ากับ 0.613  เพื่อพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง กองบรรณาธิการอยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบของวารสารเพื่อก้าวไปสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index)  รูปแบบที่เปลี่ยนไปชัดเจนคือ ในส่วนของเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากเป็นภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วระบุท้ายข้อความว่า (in Thai)  คาดว่าวารสารเกษตรรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 3 ของปีที่ 35 เป็นต้นไป

เพื่อความรวดเร็วในการจัดพิมพ์วารสารฉบับต่อ ๆ ไป กองบรรณาธิการขอความร่วมมือจากผู้ส่งบทความให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับของวารสารเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดูคำแนะนำดังกล่าวได้ที่ http://journal.agri.cmu.ac.th/Document/49030001.pdf

Published: 2019-02-25

Effects of Silver Nitrate Solution and NAA on Characteristic Changes of Gac (Momordica cochinchinensis) Female Flowers

ศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล, ปริยานุช จุลกะ, พิจิตรา แก้วสอน, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์

13-22

Diversity of BADH2 Alleles and Microsatellite Molecules in Highland Fragrant Rice Landraces

ศันสนีย์ จำจด, ภัคจิรา จันทร์อินทร์, นริศ ยิ้มแย้ม, ต่อนภา ผุสดี

23-35

Efficacy and Residues of Bromacil and Diuron for Weed Control in Pineapple Fields

ณัฏฐยา เรือนแป้น, กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, ทศพล พรพรหม

37-48

Screening and Identification of Endophytic Bacteria from Organic Red Jasmine Rice Soil

สมคิด ดีจริง, อนุตตรีย์ บุญต่อ

49-60

Effects of Green Manures and Fertilizer Managements on Yield, Nutrient Uptake and Economic Return of Rice cv. RD47 Grown in Ayutthaya Soil Series

สายชล สุขญาณกิจ, ธนภัทร ปลื้มพวก, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

61-73

Detection of Viruses in Melon and Cantaloupe Planted in Chiang Mai, Chiang Rai and Lamphun Provinces

ศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อรอุมา เรืองวงษ์

75-85

Efficiency of Antagonistic Rhizobacteria from Neptunia natans and Their Secondary Metabolites Against Soil-borne Plant Pathogenic Fungi

ชนากานต์ รัตนศักดิ์ชัยชาญ, ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล

87-99

Infection and Seed Transmission of Columnea latent viroid in Peppers

ษมาพร ภูวิธกรณ์, จิราพร ปอสูงเนิน, สุภาพร กลิ่นคง, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร

101-111

Evaluation of Resistance to Sheath Rot and Dirty Panicle Disease of Rice Caused by Sarocladium oryzae

วนิดา ธรรมธุระสาร, ศิริพร ดอนเหนือ, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์, จินตนา อันอาตม์งาม

113-123

Rice Growers’ Adaptation to Climate Change in Doi Saket District, Chiang Mai Province

ปวีณรัตน์ สิงสิน, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, แสงทิวา สุริยงค์

125-136

Farmers' Motivation to Participate in Crop Insurance Project of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Chiang Mai Province

ฐิติมา จันทร์หอม, สุรพล เศรษฐบุตร, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, พรสิริ สืบพงษ์สังข์

137-146

Comparison Between Job Performance and Job Description of Agricultural Extension Agents in the Upper North of Thailand

พชร ถือแก้ว, รุจ ศิริสัญลักษณ์, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, จิรวัฒน์ พัสระ

147-157

Knowledge and Practices in Pesticide Use of Onion Growers, Mae Wang District, Chiang Mai Province

พงศ์ศาสตร์ นาพรม, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรัรดร์กุล, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

159-168

View All Issues