Welcome to "Journal of Agriculture" an academic Journal of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. The journal will be publicized every 4 months (January, May and September), which will focus on Agriculture, Agro-Industry, Veterinary and Biology.

Vol 35 No 2 (2562): Journal of Agriculture

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นฉบับ
ที่ 2 ของปีที่ 35 ในฉบับนี้มีบทความวิจัยจากนักวิจัยทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัยจากสาขาวิชา พืชสวน พืชไร่ ปฐพีศาสตร์ กีฏวิทยา สัตวศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบันวารสารเกษตรได้เข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบ ThaiJO แล้ว (https://www.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index) นอกจากนี้มีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปคือ การปรับการเขียนอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษแล้ววงเล็บ in Thai ท้ายข้อความ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citayion Index) โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป

วารสารเกษตร ขอขอบพระคุณนักวิชาการและนักวิจัยทางการเกษตรทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจตีพิมพ์ผลงานและสนใจติดตามผลงานวิจัยในวารสารมาโดยตลอด หากท่านมีข้อเสนอแนะที่จะทำให้วารสารเกษตรมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ท่านสามารถเสนอแนะได้ที่ E-mail: agjournal22@gmail.com พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

Published: 2019-05-16

Population Structure and Genetic Diversity of Highland Rice Landraces in Chiang Rai Province

ธัญญา วิริยา, ศันสนีย์ จำจด, ต่อนภา ผุสดี

193-204

Seasonal Effects on Seed Yield and Quality of Sacha Inchi

กนกวรรณ ละออออง, สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ, สุชาดา จำรัส, จีราภรณ์ วีระดิษฐกิจ, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

205-213

Optimum Rate of Nitrogen Fertilizer for Garlic Production in Khun Yuam District, Mae Hong Son Province

อนุสรา อินน้อย, เกวลิน คุณาศักดากุล, ชูชาติ สันธทรัพย์

215-226

Phosphate Solubilization and Detoxification Mechanism of Arsenic-resistant Bacteria

ยุพา จอมแก้ว, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง

227-238

Soil Characteristics Derived from Limestone Between Agricultural and Forest Lands in Mae Tao Watershed, Mae Sot District, Tak Province

เบญจพร พรมเสนวงศ์, สุนทร คำยอง, นิวัติ อนงค์รักษ์, พันธุ์ลพ หัตถโกศ

239-251

Use of Formaldehyde Incorporated with Propionic Acid to Control Lesser Mealworm, Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)

รัตนาภรณ์ หมายหมั้น, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ

253-261

Biology of Tyrophagus pacificus Fan & Zhang (Acari: Acaridae) Infesting Gold Cordyceps

ยุพาพร อุณหนันท์, จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง

263-270

Biotic Potential and Life Table of Lady Beetle Micraspis discolors when Fed on Brown Planthopper and Green Leafhopper

ฉัตรชัย พรโสภณ, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ปาณิสรา เทพกุศล, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน

271-281

Efficacy of Carbaryl, Fipronil and Cypermethrin Against Flat-back Millipede, Antheromorpha uncinata Jeekel

ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, จักรพงษ์ สุภาวรรณ์, วงค์พันธ์ พรหมวงศ์, ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว, ธีราภรณ์ คำปลิว, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, วรุฒ ศิริวุฒิ

283-294

Population Dynamics and Control of Lesser Grain Borer (Rhyzopertha dominica (F.)) in Rice Seed Storehouse

นภัส ยิ้มกรุง, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ปาณิสรา เทพกุศล, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

295-302

Effects of Some Silkworm Pupa Coating Substances on Development and Quality of Gold Cordyceps, Cordyceps militaris (L.) Link

กิตติมา จีนจรรยา, จิราพร กุลสาริน, ธัญญา ทะพิงค์แก, ไสว บูรณพานิชพันธุ์

303-310

Biogas Production by Co-digestion of Swiftlet Faeces with Aquatic Plants

โชติรัตน์ ศรีเกลื่อน, ปนัดดา จะแจ้ง, ชัยสิทธิ์ ทองจู, จำเนียร ชมภู, วนิดา สืบสายพรหม

311-320

Effects of Tamarind Seed Meal in Diets on Growth and Feed Efficiency in Red Tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)

นารีรัตน์ สิงห์โต, มหัทธนี ภิญโญ, อนุรักษ์ เขียวขจรเขต

321-332

Factor Affecting Satisfaction on Fringe Benefits of Agricultural Extension Officers in Upper North of Thailand

อารุณี ลอยมา, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, รุจ ศิริสัญลักษณ์, ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

333-341

View All Issues