ภาษาและภาษาศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 มีเป้าหมายเพื่อรองรับผลงานการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่ภาษามีบทบาทสำคัญ ทั้งแง่เชิงวิพากษ์ การพรรณนา และการเสนอแนวคิดหรือแนวทางใหม่ๆในการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ เป็นพื้นที่สำหรับนำเสนอแง่มุมต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ การสื่อสาร การเรียนรู้ภาษา การเรียนการสอนภาษา เช่น ทวิภาษา พหุภาษา การรู้ภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง ฯลฯ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับภาษากับสังคมและการสื่อสาร เช่น การกีดกันทางภาษา ความขัดแย้ง การสื่อสารในองค์กร นโยบายและการวางแผนภาษา ฯลฯ เปิดรับบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่แสดงการค้นพบหรือนำเสนอประเด็นใหม่เกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวคิดด้านภาษา ภาษากับสังคมวัฒนธรรมและการสื่อสาร หรือการเรียนการสอนภาษา ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงสหวิทยาการ

ภาษาและภาษาศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม - มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม ดำเนินงานโดยภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งจากนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

2018-10-20

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการ ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในภาษาและภาษาศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0-2696-5649

Vol 35 No 2 (2017): January-June

-

Published: 2018-08-01

View All Issues

 

ISSN 0857-1406

Indexed in tci