ภาษาและภาษาศาสตร์ (Journal of Language and Linguistics)

วารสาร ภาษาและภาษาศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม - มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม ดำเนินงานโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อรองรับผลงานวิชาการและวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่ภาษามีบทบาทสำคัญ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งจากนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 31, No 2 (2013): January–June

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
จันทิมา อังคพณิชกิจ i

Articles

หน่วยสร้างกรรมวาจกในภาษาไทย: การวิเคราะห์ในแนวไวยากรณ์หน้าที่นิยมแบบลักษณ์ภาษา PDF
อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 1-34
วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสื่อมวลชนไทย PDF
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล 35-57
การสร้างและออกแบบเว็บไซต์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น PDF
ชนยา ด่านสวัสดิ์, สิรจิตต์ เดชอมรชัย 58-72
การตัดสินการพูดภาษาอังกฤษของผู้พูดชาวไทยโดยเจ้าของภาษา PDF
ปริชาติ สุทธิเจษฎาโรจน์ 72-90
A Discourse Analysis of Translation from Thai into English in Parallel Corpus Perspective: A Case Study of The Happiness of Kati PDF
Wimonwan Aungsuwan 91-104
Reflection through reflective writing to stimulate learning activities in normal-class learning sessions and cross-class learning sessions PDF
Saris Phoongprasertying, Phanintra Teeranon 105-128