ลิ่มถาวรานันต์วิไล. “The Strategies of Using Chinese Characters in Transliteration of Thai Names”. Language and Linguistics 36 (December 28, 2018): 101-126. Accessed December 11, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/154238.