วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และภาษาและภาษาศาสตร์ โดยกำหนดออก 2 ฉบับ/ปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Vol 2 No 2 (2010): กรกฎาคม - ธันวาคม 2553

Published: 2017-07-21

Hot, Flat, & Crowded

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

172-176

View All Issues

Indexed in tci