วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai)

วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และภาษาและภาษาศาสตร์ โดยกำหนดออก 2 ฉบับ/ปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 2, No 2 (2010): กรกฎาคม - ธันวาคม 2553


Cover Page