Published: 2016-08-13

ปัจจัยสำคัญต่อการจัดการพื้นที่เช่าของตลาดจำหน่ายเสื้อผ้าขนาดใหญ่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สมเกียรติ ทวีจักษ์, นิตย์ บุหงามงคล, อารีย์ นัยพินิจ, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์, ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

86

การนิยามความหมายพื้นที่น้ำชาในชุมชนคูเต่า

หทัยรัตน์ ทองสกูล, เก็ตถวา บุญปราการ

106

ควายน้ำ: วงจรชีวิตที่เปลี่ยนไปท่ามกลางกระแสสังคม

เสาวลักษณ์ เล็กประเสริฐ, พิมพ์ประภา แป้นเส้ง, เสาวลักษณ์ ปานรังษี, สุนิษา ศรีสุวรรณ, นุชจรี เหมโก, ตันติกร ตั้นตระกูล, จุรีรัตน์ บัวแก้ว

133

“เบื้องหลังหน้ากาก”

เก็ตถวา บุญปราการ

146