Published: 2016-08-13

กระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาขบวนแห่เรือพระ ชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดสงขลา

วิจิตรา อุตมะมุณีย์, ชุติพร มณีโชติ, ณัฐวรี ศรีสุวรรณ, พิมพิมล พวงแก้ว, ภารวี ทวีตา, อรอุมา สุวรรณโณ, จุรีรัตน์ บัวแก้ว

50

การฟื้นฟูเพลงพื้นบ้านโนเนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ทิพย์สุดา พุฒจร, ฐิติมา เวชพงศ์, เกศราพร พรหมนิมิตรกุล, อรรถพล วชิรสิโรดม

83

กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด

กรรฑิมา เชาวตะ, มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ, วันชัย ธรรมสัจการ

101