วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์  ดังนั้น วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด

ดังนั้นเพื่อการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้มีการกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติและจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เขียน (Author)

 1. ผู้เขียนจะต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 1. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
 1. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของตัวเอง
 2. ผู้เขียนต้องนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ไม่ปลอมแปลง บิดเบือน หรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ
 3. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ใน "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน"
 4. ผู้เขียนที่ปรากฏชื่อในบทความต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยในเชิงปฏิบัติ
 5. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยและระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)

ผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

 1. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่พิจารณาแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในระยะเวลาของการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ และจนกว่าบทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 2. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสำคัญของเนื้อหา วิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และความเข้มข้นทางวิชาการ
 3. ผู้ประเมินบทความควรประเมินด้วยความซื่อตรง ปราศจากอคติ และไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
 4. ผู้ประเมินบทความพึงชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขบทความนั้น
 5. ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบหากพบว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความมีการลอกเลียนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น

บรรณาธิการ (Editor)

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของตนเอง
 2. บรรณาธิการมีหน้าที่คัดเลือกบทความเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความสำคัญ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์และนโยบายการตีพิมพ์ของวารสารเป็นสำคัญ
 3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในระยะเวลาของการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ และจนกว่าบทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และกองบรรณาธิการ
 5. บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบบทความในด้านความซ้ำซ้อนหรือในด้านการคัดลอกผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อน เพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ
 6. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด และรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ