ISSN : 2287-0962 (Print)
ISSN : 2539-6765 (Online)
 

           วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา สันติศึกษา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
         บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
       ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

       The Journal of MCU Peace Studies is an academic journal published twice a year (1st issue January-April, 2nd issue May-August, 3rd issue September-December). It aims to promote research and disseminate academic and research articles for researchers, academicians, lecturers and graduate students. The Journal focuses on Buddhism, Peace Studies, Sociology, Liberal Arts and Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences. All the articles published are peer-reviewed by at least two experts. The articles are in both Thai and English. 

       Views and opinions expressed in the articles published by The Journal of MCU Peace Studies, are of responsibility by such authors but not the editors and do not necessarily reflect those of the editors.

Vol 5 No 2 (2017): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

Published: 2017-07-28

Non-Violence and Conflict Management by Non-Violence

Bussabong Chaijaroenwatana, Muankwan Renumat

1-16

Value and Behavioral Model of Consuming in Online Social Network Using Integration of Buddhist Psychology for Thai Novices

Kamalas Phoowachathipong, Phutthachat Phaensomboon, Phrakhrupipithpariyattikit Chayan, Phrapalad Somchai Damnoen, Onjira Wongsaparn, Aue-aree Waiwattana, Akaranun Ariyasripong, Yaninee Poopat

39-55

An Analytical Study of Public Mind of Phra Narai Lopburi Rotary Members According To Buddhist Peaceful Means

Chittra Saengwatanarerk, Phramaha Hansa Dhammahaso, Khantong Wattanapradith

86-96

The Moral Responsibility: Theravada Philosophical Perspective

Nakhon Jantharach, Veerachart Nimanong

109-122

Belief in Traditional Rituals of Buriram Province

Phrapalad Weerachon Khemaweero, Thananchai Pattanasing, Montira Sakeatong, Rangsitti Vihokhern, Sanguan Lapontan

123-132

Developing Indicators of Learning Organization of Phrapariyattidhamma School, Division of General Education in Thailand

Phrakhruwinaithorn Chakkree Sricharumedhiyan, Soawalak Kosolkittiamporn, Pakdee Phosing

102-218

The Use of Herbal Medicine by the Buddha’s Permission for Primary Health Care

Sanoe Khaokham, Tevun Taneeruttana, Somchai Damnoen

219-231

The Role of Princess Ubolratana Rajakanya to Enhance Peaceful Society According to Sangahavatthu 4

Sarinee Sriboonpeng, Banjob Bannaruji, Khantong Wattanapradith

312-323

The Process of Group Consultant Providing according to Psychology : The Testing Group’s Temper

Phrakhrubhavanaveeranusith Payññāwūḍḍho, PhraKrupipithpariyattikit Buddhadhammo, Sompoch Srivijitravorakul

366-375

The Humanized Care Paradigm: The Chapter of Gilanadhamma Camp

Jareerat Intawat, Thanapol Bundasak, Narumol Jangasem

376-387

An Application of Reflective Practice to Nursing Practicum

Arunee Chaiyarit, Wimol Jangsombatsiri

389-400

Leadership in Organization

Somchai Damnoen, Supaporn Nuansai

401-407

View All Issues

Indexed in tci

 วารสารจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้
 1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความละ  5,000 บาท
 2. ค่าส่งเอกสาร   100 บาท
โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
วารสารจะปรับเปลี่นระบบการอ้างอิงเป็น APA เอกสารอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายบทความปรับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อพัฒนาสู่ฐ่าน ACI และ Scopus  ต่อไป