JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY  Print ISSN: 1906-0807 Online ISSN: 2539-7281

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

2017-11-17

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑

Vol 11 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-01

The Development and the Psychometric Properties Investigation of Flourishing Scale for Undergraduate Students

ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, พัชรา สิริวัฒนเกตุ, วิระญา กิจรัตน์, มาณวิกา ศรีวรรณา, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ชัยยา น้อยนารถ

21-29

Development of Life Skills Assessment Criteria for Vocational Students: A Multilevel Model Analysis Using Mixed Methods

วิระญา กิจรัตน์, ภัทราวดี มากมี, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

41-50

Factors and Indicators of Teachers’ Spirituality of Student Teachers at Faculty of Education, Rajabhat University

มลิวัลย์ สมศักดิ์, นิตยารัตน์ คงนาลึก, ทิพวรรณ ทองขุนดำ, รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์

51-58

A Causal Relationship Model of Parents’ Emotional Eating and Preschool Children’s Emotional Eating Mediated by Self-Regulation

สุวภา บุญอุไร, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, พูลพงศ์ สุขสว่าง

59-66

Model of Analysis of Component of Innovation Management for Learning Organization of Faculty of Management Science in Rajabhat Rattanagosin Group

จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์

67-78

Eclectic Learning Management Model that Promotes Good Democratic Citizenship

พรวีนัส อัมพวัน, ปรีชา สามัคคี, กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์

79-85

The Model of the Causal Influence Factors of Campaign to Promote Drinking Tap Water in Bangkok

กฤตย์ เลาหพิบูลรัตนา, ศรีสุดา จงสิทธิผล

87-94

Way of Fisheries at Von-Napa Beach in Urban Context

ศศิบังอร ธรรมคุณ, Chanmeardey Chiv, สรวิทย์ สมศรี, ประวิทย์ ทองไชย, กนก พานทอง

95-104

Factors Affecting Innovative Work Behavior of Employees in Local Administrative Organizations in the South of Thailand

รัชชพงษ์ ชัชวาลย์, คณน ไตรจันทร์, อิศรัฏฐ์ รินไธสง

113-124

The Democratic Political Culture of the Undergraduate Students Mahidol University, Salaya Campus

นิติธร กล่ำคุ้ม, เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล

125-130

Consumers’ Perception of Social Responsibility of Provincial Electricity Authority in Kao Panom Sub-District, Kao Panom District, Krabi Province

ทัตเทต ชูเทพ, วิรัตน์ ธรรมาภรณ์, สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, เชวง วัฒนธีรางกูร

139-144

Human Resource Competency in Koh Samui, Surat Thani Province

ธนายุ ภู่วิทยาธร

145-156

Leadership in Local Development of Sub-District Administrative Organization Committee of Si Samrong District Sukhothai Province

ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์, คมสัน สมคง

157-164

Entrepreneurship Development of Community Enterprises in Nakhon Si Thammarat to Support AEC

โพยมพร รักษาชล, สุวรรณี โภชากรณ์, วไลพร สุขสมภักดิ์, จินตนา เลิศสกุล, พชรพร ปานชู, สุพัตรา คำแหง, วิไลลักษณ์ วงสุวรรณ์

165-173

Design and Develop an Information Technology System for Quality Assurance

สุระสิทธิ์ ทรงม้า, ศัชชญาส์ ดวงจันทร์, ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก, ทินกร ชุณหภัทรกุล

175-183

The Development of Participatory Classroom Management System to Monitor Class Attendance and Behavior through Online System

วัฒนพล ชุมเพชร, ภูริณัฐ หนูขุน, คุณัชญ์ เตียวนะ

185-192

Model of Thai Traditional Medicine Health Care Service in Primary Health Care Center Case study: Trang Province

กรกช อินทอง, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, กุลทัต หงส์ชยางกูร

193-203

Production Improvement of Tuna Chunks in Glass Jar

เจริญ เจตวิจิตร, กรรณิการ์ ชุมทอง

205-214

Characteristics of Goat Cream Cheese Enriched with Essential Oil

วิสาขะ อนันธวัช, ภานุมาศ สมจิตร, ก่อเกียรติ จำปี, ทนง เอี่ยวศิริ

215-220

Policy Decision of Citizens, Bureaucrats and Politicians: A Lesson from Decentralization Policy in Thailand

ยศธร ทวีพล, กมลพร สอนศรี, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์, โชคชัย สุทธาเวศ

221-229

The Community Participation Process in Well-being Development

รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ธมลวรรณ แก้วกระจก, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ, ปิยะพร พรหมแก้ว, ดาลิมา สำแดงสาร, ดลปภัฏ ทรงเลิศุ

231-238

View All Issues