Vol 10, No 1 (2017)

มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการ pdf
นิตย์ศรี แสงเดือน
สารบัญ pdf
สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ส่วนหน้า pdf
สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษาเมืองน่าน ประเทศไทย และเมืองหลวงพระบาง ประเทศ สปป.ลาว pdf
วัชราภรณ์ สรุภี, ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 1-9
โครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
ภฤศสร ฤทธิมนตรี ซีมิค, นฤชิต ดีพร้อม, ปุณยวีร์ ศรีรัตน์, วสันต์ ไทรแก้ว 11-19
การเพิ่มกําไรโดยการเลือกประเภทความสัมพันธ์ของเครือข่ายเศรษฐกิจ pdf
ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย 21-33
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
วรัทยา เหย้าสุวรรณ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 35-43
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในช่วงที่ประเทศไทย ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ pdf
พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 45-54
การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง pdf
ลําเจียก กําธร, จิณัฐตา ศุภศรี 55-62
ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของบุคลากร ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช pdf
ไกรสร พิกลุรัตน์, วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี 63-70
ความวิตกกังวลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง pdf
จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, ดวงใจ สวัสดี 71-78
อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมและบุคลิกภาพที่มีต่อลักษณะความเป็นพลเมืองดี ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง pdf
วรรณกร พลพิชัย 79-88
สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 pdf
ธิดาทิพย์ จันทร์มาศ, บรรจง เจริญสุข, สมคิด นาคขวัญ 89-96
การเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี pdf
นูรียะ วาเต๊ะ 97-101
ความคาดหวังทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
นุกูล ชิ้นฟัก, วรลกัษณ์ ลลิตศศิวิมล 103-109
การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนเสริมสร้างสันติสุข ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน pdf
รุจน์จาลักษณ์รายา คณานรุักษ์ 111-120
มุมมองของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการแบ่งปันความรู้ และผลการดําเนินงาน pdf
บงกชกร หงษ์สาม, บุญฑวรรณ วิงวอน, พรรณรัตน์ บุญกว้าง, อัจฉรา เมฆสุวรรณ 121-128
สมรรถนะของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ที่สําเร็จการศึกษาตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต pdf
จุฑาพร รัตนมุสิก, ปนัดดา จิตคง, กิตติลักษณ์ ศรีอ่อน 129-136
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร pdf
รวิธิดา เนื้อทอง, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร, กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 137-142
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตของ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา pdf
ปาริชาติ ธีระวิทย์, สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 143-150
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ pdf
สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี, ประทีป จินงี่, ชุลีกร ยิ้มสุด 151-158

บทความวิชาการ (Academic Article)

การออกแบบและการประยุกต์ใช้สื่ออินโฟกราฟิกในปัจจุบัน pdf
นพดล พรามณี 159-168
นโยบายการจัดการขยะของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น pdf
อํานวย บุญรัตนไมตรี 169-174
การบูรณาการแผนภาพข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามพรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
พวงรัตน์ จินพล, สัญญา ตบะนิยม, กฤษนรา เถรว่อง, วีระพงศ์ วุฒิศักดิ์, มานิตา สองสี 175-184
การจัดการน้ำลุ่มน้ำปากพนัง pdf
ดํารง โยธารักษ์ 185-191