ปัจจุบันวารสารบัณฑิตวิทยาลัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปฏิบัติตามมาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ทั้งจากภายในและภายนอก ในสัดส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ระบบการพิจารณาประเมินบทความใช้ระบบที่ผู้เขียนและผู้อ่านไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double blind) โดยผู้อ่าน (Reviewer) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือสอดคล้องกับบทความที่นำเสนอ อย่างน้อย 2 คน

Vol 13 No 2 (2018): July-December 2018

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประวิทย์ การินทร์ , ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ทรงชัย อักษรคิด)
คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี (ราตรี ตราชูวณิช)
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี (ศักดิกร สุวรรณเจริญ, สุวัฒนา เกิดม่วง, ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, สุนิสา จันทร์แสง, วัชรินทร์ โกมลมาลัย)
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ปีการศึกษา 2558 (นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, จารุณี จาดพุ่ม, นฤมล จันทร์สุข, เพ็ญศรี รอดพรหม)
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิชยา เบญจานุกร)
การจัดการการออกกำลังกายตามความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (อัญชัญ พระนอน, ดิฏฐชัย จันทร์คุณา)
ความต้องการการจัดการการออกกำลังกายของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (บัณฑิต สำอางค์ทรง, ดิฏฐชัย จันทร์คุณา)
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี กับความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว (ชยุตม์ วะนา, สิริกร เลิศลัคธนาธาร)

Published: 2018-10-17

The Effects of Learning Management based on Constructivist Theory together with The Geometer’s Sketchpad (GSP) on Mathematical Reasoning Ability on Circle of Mathayomsuksa Three Students

ประวิทย์ การินทร์, ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ทรงชัย อักษรคิด

1-12

The Progress of Internal Curriculum Quality Assurance of Sirindhorn College of Public Health, Suphanburi

ศักดิกร สุวรรณเจริญ, สุวัฒนา เกิดม่วง, ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, สุนิสา จันทร์แสง, วัชรินทร์ โกมลมาลัย

25-36

An Evaluation of Bachelor of Nursing Curriculum (revised edition 2012) Boromarajonani College of Nursing ,Chainat, in 2015

นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, จารุณี จาดพุ่ม, นฤมล จันทร์สุข, เพ็ญศรี รอดพรหม

37-48

Exercise Management on Elderly Demand at the Elderly Clubs in Chatuchak Bangkok

อัญชัญ พระนอน, ดิฏฐชัย จันทร์คุณา

59-70

The Needs of Exercise Management for Employees at Expressway Authority of Thailand

บัณฑิต สำอางค์ทรง, ดิฏฐชัย จันทร์คุณา

71-84

View All Issues