วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งประสงค์เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยบทความต้องมีเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจ ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีหลักการ หรือแนวความคิด (นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ สามารถนําไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆได้) และ/หรือ เชิงการนําไปปฏิบัติ (ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้)

Vol 13 No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Published: 2017-02-14

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จุฑามาศ บุญรัศมี, กุลธีรา ทองใหญ่, พรวดี เพ็งสุวรรณ, ปาลิตา เอกอุรุ, อัจฉรา รัตนมา

17-32

View All Issues

Indexed in tci