วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เป็นวารสารวิจัยและวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่  2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งมีการจัดทำเล่มวารสารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 (ISSN 0859-9750 ฉบับตีพิมพ์) และ เผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อปี 2554 ( ISSN 2697-4347 Online) โดยประสงค์เปิดรับบทความที่มีเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การตลาด การจัดการอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และนิเทศศาสตร์สารสนเทศ โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี หลักการหรือแนวความคิดได้ โดยนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ และ/หรือเชิงการนำไปปฏิบัติ (ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้)  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของนักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  2. 2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
  3. 3. เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Vol 16 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-15

The Influence of Leadership on Service Performance through Management Innovation

ชิตวันพัทณ์ วีระสัย, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

1-26

Development of an Audio Book Designing System for Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) Courses

สมัครสมร ภักดีเทวา, เอกนฤน บางท่าไม้

27-47

Capability Development of Technology and Innovation of Rice Seed Production in Ubonratchathani Area

วรัญญู ทิพย์โพธิ์, กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน, ปานจิต ศรีสวัสดิ์

48-72

The Preparedness Assessment of Industrial Business Sector towards Industrial 4.0 Era in Thailand

ภาวิน ชินะโชติ, ภูริพัฒน์ ชาญกิจ, สุรเดช หวังทอง, กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา, วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

73-89

Effectiveness of Applying Cash balance Measures in The Stock Exchange of Thailand and mai

จตุภัทร เบี้ยวบรรจง, ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

104-125

Supply Chain of Nile Tilapia Farmers and Cost per unit : Case Study Phan District, Chiang Rai Province

สุจิตตา หงษ์ทอง, สมควร สงวนแพง, ณัฐกานต์ ธรรมอุโมงค์, คันฉัตร เนตรธิยา, ธัญวิชญ์ วันต๊ะ

180-199

Promoting the Creative Work Behavior to Innovation Effectiveness and Organizational Performance

นฤมล จิตรเอื้อ, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
View All Issues

Indexed in tci