Vol 13, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

พัฒนาการแนวความคิดของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง ธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของ นักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย pdf
คมปภพ ตรีรัตนพันธุ์, เบญจ์ พรพลธรรม, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, สมเจตน์ พันธุโฆษิต 1-16
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย pdf
จุฑามาศ บุญรัศมี, กุลธีรา ทองใหญ่, พรวดี เพ็งสุวรรณ, ปาลิตา เอกอุรุ, อัจฉรา รัตนมา 17-32
การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสินค้าอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
อมรรัตน์ บุญสว่าง 33-60
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ pdf
ปัทนีญา รอดแก้, มณฑล สรไกรกิติกูล 61-78
แบบจำลองสมการโครงสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อ ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ ธุรกิจเอกชนในจังหวัดสงขลา pdf
วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล 79-99
ปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย pdf
นวพร ขู้เปี้ยเต้ง, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ 100-116
การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทย ภาคผลิตภัณฑ์และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ pdf
อัลฮูดา ชนิดพัฒนา, จิตราภรณ์ สุทธิวรเศษฐ์ 117-144
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพนักงานก่อนวัยเกษียณอายุ ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี pdf
ภาวิน ชินะโชติ, ทองฟู ศิริวงศ์, ศศนันท์ วิวัฒนชาติ 145-161