เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol 29 No 2 (2018): July - December

Published: 2018-12-31

The effects of self–management program of hypertensive patients with chronic kidney disease stage 3 on self –management behaviors and blood pressure

อติเทพ ผาติอภินันท์, ทิพา ต่อสกุลแก้ว, วีนัส ลีฬหกุล

12-27

Factors influencing health related quality of life in patient with automatic implantable cardioverter defibrillators (AICDs)

อินทิรา โสภาภรณ์, วิชชุดา เจริญกิจการ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ฉัตรกนก ทุมวิภาต

28-42

Knowledge and self-care practice in patients with peripheral arterial occlusive disease

เบ็ญจวรรณ โศภิษฐพันธ์, นิโรบล กนกสุนทรรัตน์, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

43-55

Relationship between the caregivers’ basic conditioning factors, and knowledge, and the caregivers’ behavior towards patients with peripheral arterial occlusive disease

ชุติรัตน์ สนปี, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, นิโรบล กนกสุนทรรัตน์

56-68

Professional nurses’ knowledge and practice for patients at risk of peripheral arterial occlusive disease

สุจินดา สวงโท, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, อรสา พันธ์ภักดี

69-81

A study of nursing outcome quality indicators for patients with post coronary artery bypass graft surgery

กัญญารัตน์ แก้วดำ, กัญญดา ประจุศิลป

82-95

Relationships between illness perception and pulmonary rehabilitation behaviors in persons with chronic obstructive pulmonary disease

ขนิษฐา หมอยาดี, นิโรบล กนกสุนทรรัตน์, อรสา พันธ์ภักดี

96-111

The effectiveness evaluation of stroke special nursing training program: the application of Kirkpatrick’s model approach

ดวงกมล วัตราดุลย์, สุดประนอม สมันตเวคิน

112-127

Predictive factors of patients’ quality of life three months after post coronary artery bypass graft surgery

สิริพร บุตตะพิมพ์, นภาพร วาณิชย์กุล, ศิริอร สินธุ, ชูศักดิ์ เกษมศานติ์

128-141

Factors contributing to the development of care for cardiovascular patients and risky groups in hospitals qualified for Provincial Healthcare Network Certification (PNC) : a qualitative research

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, นัชชา สุนทรสวัสดิ์, นวลใย พิศชาติ

141-156

View All Issues

Indexed in tci

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

 

b_9_01 สำหรับผู้แต่ง (Author)

 

สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)