วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)

เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม


Journal Homepage Image

Announcements

 

ค่าสมาชิกวาสาร

 
สมัครสมาชิกวารสาร เริ่มปี 2558 ปีละ 200 บาท  
Posted: 2015-10-02
 
More Announcements...

Vol 27, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
ดวงกมล วัตราดุลย์

Research

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ pdf
ชนิดา รำขวัญ, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์, อรสา พันธ์ภักดี 2-16
ความเหนื่อยล้าและวิธีการจัดการกับความเหนื่อยล้าของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวภายหลังออกจากโรงพยาบาล pdf
ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์, วรรณภา ประไพพานิช, สุปรีดา มั่นคง 17-30
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสตรีมุสลิมที่มีภาวะอ้วนในภาคใต้ตอนล่าง pdf
ปรีชารีฟ ยีหรีม, รุ้งระวี นาวีเจริญ 31-42
การจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลาม pdf
สุชาวดี รุ่งแจ้ง, รัชนี นามจันทรา 43-57
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว pdf
อณัศยา ซื่อตรง, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 58-70
ปัจจัยทำนายสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด pdf
อังคณา หิรัณย์ภิญโญภาศ, กัญญดา ประจุศิลป 71-84
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในพยาบาลวิชาชีพ pdf
ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, นวรัตน์ สุทธิพงศ์, นงนุช เตชะวีรากร, มาเรียม เพราะสุนทร 85-99
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล pdf
มนสภรณ์ วิทูรเมธา, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์, มาลี เอี่ยมสำอาง, ลัดดาวัลย์ เตชางกูร 100-113
ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้วในผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดหัวใจแบบเปิด pdf
พรทิพา ทองมา, อรพรรณ โตสิงห์, ศิริอร สินธุ, วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร 114-126

Author Guidelines คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

คำแนะนำในการส่งต้นฉบับ (ปรับปรุง ปี พ.ศ.2559) pdf
ดวงกมล วัตราดุลย์

สมัครสมาชิกวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

ใบสมัครสมาชิกวารสาร pdf
ดวงกมล วัตราดุลย์