เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol 28 No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-10-17

บรรณาธิการแถลง

ดวงกมล วัตราดุลย์

1

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเอง ของบุคคลที่มีความดันโลหิตสูง

ประกาย จิโรจน์กุล, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์, นิภา ลีสุคนธ์, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ, ณัฐนาฎ เร้าเสถียร, เรณู ขวัญยืน

29-43

ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังได้รับการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, นรลักขณ์ เอื้อกิจ, สุชาต ไชยโรจน์

96-110

ปัจจัยทำนายการกำเริบฉับพลันรุนแรงในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

จเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร, เรวดี เพชรศิราสัณห์, ลัดดา เถียมวงศ์

111-128

ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วย ภายหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

มุขรินทร์ สิงห์ปัญญา, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, ก้องเขต เหรียญสุวรรณ

154-167

คำแนะนำในการส่งต้นฉบับ

ดวงกมล วัตราดุลย์
View All Issues

Indexed in tci

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

 

b_9_01 สำหรับผู้แต่ง (Author)

 

สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)