Published: 2013-05-12

บทบรรณาธิการแถลง

ดวงกมล วัตราดุลย์

1

การพัฒนาแผนการดูแลทางคลีนิคในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจ

พรรณี บัลลังก์, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

2-14