Published: 2013-05-12

บรรณาธิการแถลง

ดวงกมล วัตราดุลย์

1

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อความรู้ในการดูแลตนเอง ความวิตกกังวล และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแล

ดวงกมล วัตราดุลย์, ณัฐธิชา ชนะพันธ์, ณัฎฐิกา ถาวงษ์เพีย, ณัฏฐิกา บุญญะรังกิจ, นิรันดร์ ศรีชู, ปิยะนุช บุตรมาตร

18-33

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคลมชักและญาติต่อคุณภาพบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, สังวาลย์ สุวโรพร, ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์, วราภรณ์ กรงทอง, อาภาภรณ์ อานามวงศ์

34-49

สำรวจอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ชาคริยา ลิ่มอรุณ, วราภรณ์ กรงทอง, ราตรี ตาลเชื้อ, อาภาภรณ์ อานามวงศ์

50-62