วารสารนเรศวรพะเยา (Naresuan Phayao Journal)

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหา ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ ทุกๆ 4 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม)
ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 10, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บทบรรณาธิการ (editorial)

การประเมินผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ระดับแผนงานตามหลักสูตร PDF
วีระพล จันทร์ดียิ่ง

บทความวิจัย (research article)

ผลของอาหารผสมครบส่วนเปลือกข้าวโพดต่อการผลิตโคเนื้อ PDF
มนตรี ปัญญาทอง, พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, วัชระ แลน้อย
ตุงอิเล็กทรอนิกส์รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ PDF
สุจิตรา จีนะวงษ์, เสกสรร ตาคำ, รัฐพงค์ มะสัก
ความชุกของการติดเชื้อปรสิตลำไส้ในกลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษาของอำเภอหนึ่ง PDF
ปารียา ใบอุบล, จริยา วิริยะวัฒนะ, สุนทรีย์ ทะยานรัมย์, เบญจมาศ สุระเดช, วิภาสิริ ศรีสุวรรณ์
การสำรวจพฤติกรรมด้านโภชนาการในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในเขตชนบท PDF
อนิญช์พัฒน์ คฤหานนท์, ทิวาทิพย์ แสนเมือง, นวลรัตน์ โมทะนา, ทัศพร ชูศักดิ์, สัณหวัช ไชยวงศ์
ภาวะผู้นำการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 PDF
ศิริพร สิงหเนตร, จรวยพร ใจสิทธิ์, วิชยา เห็นแก้ว
เวชศาสตร์ผสมผสาน: การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติทางคลินิก PDF
วีระพล จันทร์ดียิ่ง