วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการโดยนําเสนอในรูปแบบ
   1. บทความวิชาการ
   2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
   3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

กำหนดเผยแพร่    ปีละ 2 ฉบับ         ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
                                                       ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม
ISSN : 0859-8185
Online ISSN : xxxx-xxxx

Vol 21 No 1 (2019): ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการเพื่อเป็นสื่อกลางในด้านการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านี้อีกทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นเชิงวิชาการ และประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แต่ทั้งนี้ด้วยการตั้งเป้าหมายประกอบกับความมุ่งมั่นของคณะผู้ดำเนินงานที่จะร่วมกันผลักดันให้วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารก้าวสู่กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ในเวลาต่อไป

            ฉบับนี้เป็นปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และบทความวิจัย จำนวน 9 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง บทความที่นำเสนอในเล่มนี้ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยที่มาจากโจทย์เชิงพื้นที่ โดยผลงานที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ของวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

            บรรณาธิการ

Published: 2019-07-03

The Effect of Group Activities Program to Develop Optimism of Nursing Students

นฤมล จันทร์สุข, ชวนนท์ จันทร์สุข, เพ็ญศรี รอดพรม

25-32

2 Standards for Personal Development in Logistics of Thailand

ธนวิทย์ ฟองสมุทร์, พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

41-48

Stress and Coping with Stress Level of Rice Farmers in Ban Du Sub-District Muang District, Chiang Rai Province

กาญจนา ปินตาคำ, พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ, ธนพนธ์ คำเที่ยง

49-54

Poverty and Quality of Life of Agricultural Households in Phetchabun Province

สุพิชชา โชติกำจร, ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล

87-94

View All Issues