วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health)

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีวสถิติ โภชนาการ พยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล อนามัยครอบครัว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในด้านงานสาธารณสุข

Journal of Public Health is to promote public health research and practices in the scope of microbiology, biostatistics, nutrition, public health nursing, parasitology and entomology, public health administration, epidemiology, environmental health, health education and behavioral sciences, sanitary engineering, family health, occupational health and safety, community health, health promotion and disease prevention, and others. It benefits for public and those that are interested in the field of public health.


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ เข้าสู่ ACI แล้ว

 
วารสาารสาธารณสุขศาสตร์  ผ่านการประเมินคุณภาพได้รับการยอมรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559  
Posted: 2017-02-23
 
More Announcements...

Vol 47, No 2 (2017): May - August 2017

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

เจตนารมย์และสาระสำคัญของพรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 pdf
ศุมล ศรีสุขวัฒนา 115-119

นิพนธ์ต้นฉบับ

การเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 1, 2, และ 3 pdf
กาญจนา เอี่ยมอักษร, สุรชาติ ณ หนองคาย, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย 120-130
Windrow Composting of Food and Yard Wastes pdf
Thanatip Kaewcumfu, siranee sreesai, Tawatch Prechthai, Manote Lexdumrong, Worapot Chalermklin 131-141
การทดสอบความเที่ยงตรงของโปรแกรมการทดสอบเวลาปฏิกิริยาบนระบบแอนดรอยด์ pdf
นติยากร ชนเก่าน้อย, เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์, คีรินทร์ เมฆโหรา, วรรธนะ ชลายนเดชะ 142-152
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างแบบส่องกล้อง pdf
มนทกานต์ วัฒนานันท์, ศุภชัย ปิติกุลตัง, สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ 153-163
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา pdf
วรัญญา ไชยสาลี, ศรัณญา เบญจกุล, ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา เก่งการพานิช 164-176
การทำนายจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทยด้วยตัวแบบเกรย์ pdf
วัฒนา ชยธวัช, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ 177-188
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง pdf
วิชุตา คงเหมือนเพชร, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, ศุภชัย ปิติกุลตัง 189-199
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง pdf
สุทัศน์ พิภพสุทธิไพบูลย์, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช, เบญจมาศ ช่วยชู 200-211
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อการปวดไหล่ในพนักงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ pdf
สุนิสา ชายเกลี้ยง, อารยา ปานนาค 212-221
อุบัติการณ์การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียจากอุปกรณ์การแพทย์ในห้องผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล pdf
อัจฉริยา ยศบุญเรือง, ชนิกานต์ จิตศรัทธา, ลลิตพรรณ ทาระเวท 222-234