วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีวสถิติ โภชนาการ พยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล อนามัยครอบครัว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในด้านงานสาธารณสุข

Journal of Public Health is to promote public health research and practices in the scope of microbiology, biostatistics, nutrition, public health nursing, parasitology and entomology, public health administration, epidemiology, environmental health, health education and behavioral sciences, sanitary engineering, family health, occupational health and safety, community health, health promotion and disease prevention, and others. It benefits for public and those that are interested in the field of public health.

Vol 47 No 2 (2017): May - August 2017

Published: 2017-09-11

การเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 1, 2, และ 3

กาญจนา เอี่ยมอักษร, สุรชาติ ณ หนองคาย, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย

120-130

Windrow Composting of Food and Yard Wastes

Thanatip Kaewcumfu, siranee sreesai, Tawatch Prechthai, Manote Lexdumrong, Worapot Chalermklin

131-141

การทดสอบความเที่ยงตรงของโปรแกรมการทดสอบเวลาปฏิกิริยาบนระบบแอนดรอยด์

นติยากร ชนเก่าน้อย, เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์, คีรินทร์ เมฆโหรา, วรรธนะ ชลายนเดชะ

142-152

โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างแบบส่องกล้อง

มนทกานต์ วัฒนานันท์, ศุภชัย ปิติกุลตัง, สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

153-163

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

สุทัศน์ พิภพสุทธิไพบูลย์, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช, เบญจมาศ ช่วยชู

200-211

View All Issues

Indexed in tci