วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีวสถิติ โภชนาการ พยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล อนามัยครอบครัว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในด้านงานสาธารณสุข

Journal of Public Health is to promote public health research and practices in the scope of microbiology, biostatistics, nutrition, public health nursing, parasitology and entomology, public health administration, epidemiology, environmental health, health education and behavioral sciences, sanitary engineering, family health, occupational health and safety, community health, health promotion and disease prevention, and others. It benefits for public and those that are interested in the field of public health.

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์

2018-05-22

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์แบบปกติ            

บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  (มหาวิทยาลัยมหิดล)     2,400 บาท

บุคคลทั่วไป                                                                                          3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์แบบเร่งด่วน (Fast Track)

หน้าละ 1,000 บาท (เรื่องละไม่เกิน 13 หน้า)

ค่าธรรมเนียมสมาชิกวารสาร

สมาชิกราย 1 ปี     400  บาท

สมาชิกราย 2 ปี     700  บาท

สมาชิกราย 3 ปี   1,000  บาท

Vol 48 No 3 (2018): September-December 2018

Published: 2018-12-28

Predicting Factors for Twelve Core Values Practice among Senior High School Students, Chumphon Province

Korawan Pubanjong, Supachai Pitikultung, Sutham Nanthamongkolchai, Chokchai Munsawangsub, Pimsurang Taechaboonsersak

319-331

The Nitrate Content in Some Green Leafy Vegetables with Different Cultivation Methods in Thailand

Chatchada Petpiamsiri, Tippawan Siritientong, Kaew Kangsadalampai, Linna Tongyonk

385-397

View All Issues

Indexed in tci