การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิต ของผู้ที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ศรีเมือง พลังฤทธิ์

Abstract


บทคัดย่อ

วิจัยเชิงสำรวจ เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของ ผู้ที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และวิเคราะห์องค์ประกอบ ของคุณภาพชีวิต เลือกหมู่บ้านแบบเฉพาะเจาะจงได้ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 12 และหมู่ 16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสัมภาษณ์ผู้ที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ช่วงเวลา ปี 2551 ตามแบบสอบถามและแบบวัดคุณภาพชีวิต ฉบับย่อชุดภาษาไทยขององค์การอนามัยโลก วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 519 คน พบระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ระดับดี ระดับเล็กน้อย ระดับดีมากที่สุด และระดับน้อยมาก ร้อยละ 72.8, 19.8, 5.4, 1, และ 1 ตามลำดับ สำหรับ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตได้ 5 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านจิตใจ 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4. ด้านสิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านความพอใจ ซึ่งด้านความพอใจเป็น ประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยอื่น ดังนั้น หากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จึงควรพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง5 ด้าน ไปพร้อมๆ กัน

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต; การวิเคราะห์องค์ประกอบ; แบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อชุดภาษาไทย

 

ABSTRACT

The survey research was aimed to assess the quality of life of persons aged 45 years and over, and to analyze the components of their quality of life. The four villages; Moo 7, 9, 12 and 16 of Klong Si Sub-district, Klong Luang District, Pathum Thani Province were selected via purposive sampling. The data were collected by inter­viewing participants aged 45 years and older in 2008, using a questionnaire and WHOQOL-BREF-THAI form. The data were analyzed by factor analysis. The study results from the 519 persons interviewed found that the levels of quality of life were moderate (72.8%), good (19.8%), few (5.4%), the best (1%) and very poor (1%). The Factor Analysis of quality of life consisted of five key domains, namely; physical, psychological, social relation­ship, environmental, and satisfaction. The satisfaction domain was encounter and differ from other studies. Thus, in order to develop the quality of life of persons 45 years old and over, these five key domains should be considered all together.

Key words: quality of life; factor analysis; WHOQOL-BREF-THAI


Keywords


คุณภาพชีวิต; การวิเคราะห์องค์ประกอบ; แบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อชุดภาษาไทย; quality of life; factor analysis; WHOQOL-BREF-THAI

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.