วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research)

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่ๆ

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) ตระหนักถึงการควบคุม และบริหารจัดการคุณภาพที่ดี

ตามมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ (Journal Quality Evaluation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ

และตัดสินบทความก่อนรับรองให้เผยแพร่ โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal)


 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดและผลงานวิชาการที่เกิดจากการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในแนวทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฏี ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่ๆ
  3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมพฤติกรรมด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดออก ปีละ 1 ฉบับ ทุกเดือนสิงหาคม

Indexed in     

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2

 

News:


 

การบรรยายพิเศษ

เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

pin_24การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน”
 โดย ดร.สถาพร สาธุการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล) >
  
pin_24บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์   เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเขียนบทความวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ”   
 โดย นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา (นักทรัพยากรบุคคล) >
  
pin_24นายโกเมศ  จันทร์เจริญ  (ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นการประกวด
 ผลงาน R2R ในงาน Mahidol R2R Expo'2014) >
  
pin_24แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ   โดย รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต
 (บรรณาธิการวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย JPR2R) >

Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH

Table of Contents

Articles

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์, ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี 1-8
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
ราตรี ธรรมคำ 9-17
การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
เอื้อมเดือน แก้วสว่าง, ภคพร พุทธโกษา 18-27
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA PDF
จารุวรรณ มั่นอ่ำ, ณัฐนี วรยศ, ณัฐ วรยศ 28-38
การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) PDF
ธนาคาร คุ้มภัย, สุชาดา ไชยสวัสดิ์ 39-45
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี PDF
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 46-55
การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล PDF
สุมาลี แสงสว่าง, ปิยนุช รัตนกุล 56-66
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล PDF
คำรณ โชธนะโชติ 67-75
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ PDF
กันต์ ปานประยูร 76-86