Focus and Scope

วารสาร เปิดรับบทความ 2 ประเภท คือ

1) บทความวิจัย (Research Article)

2) บทความวิชาการ (Review Article)

เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโดยมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาโอกาสของบุคลากรสายสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงาน โดยเปิดรับบทความที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1) ด้านการศึกษา

2) ด้านโสตทัศนศึกษา

3) ด้านสารสนเทศ

4) ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

5) ด้านฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์

6) ด้านนโยบายและแผน

7) ด้านทรัพยากรบุคคล

8) ด้านงานวิจัย

9) ด้านวิทยาศาสตร์

10) ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการ

Peer Review Process

  • วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) ตระหนักถึงการควบคุม และบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ (Journal Quality Evaluation)  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินบทความก่อนรับรองให้เผยแพร่   ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และประสานงานผู้เขียนไปดำเนินการปรับแก้ไข เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยตามที่ผลประเมินจาก Peer Review ให้นำส่งไฟล์ต้นฉบับมายังวารสาร

Publication Frequency

กำหนดออก ปีละ 1 ฉบับ ทุกเดือนสิงหาคม