วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง

Vol 8 No 2 (2561): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2019-02-15

ปกหน้าและสารบัญ

ศิริศศิเกษม วิจิตร

1-6

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยระบบอีคลิป (e-CLIP)

มนตรี แย้มกสิกร, พงศ์เทพ จิระโร, วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง

24-41

ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อความสุขภายในของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว

วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์, จิตรา ดุษฏีเมธา, สุเมษย์ หนกหลัง, วรสรณ์ เนตรทิพย์

55-68

การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วณิดา มงคลสินธุ์, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, โยธิน ศรีโสภา

101-115

View All Issues

Indexed in tci