วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ

 ขอบเขตและประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์

 รับตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย หรือบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร หรือการจัดการเรียนรู้ หรือการวัดประเมินผล หรือการวิจัยอื่นๆ ที่ผลการวิจัยมีองค์ความรู้หรือนวัตกรรม สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพหลักสูตร คุณภาพผู้สอน หรือคุณภาพผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและองค์กรต่างๆ

Vol 9 No 1 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2019

Published: 2019-06-27

ปกหน้าและสารบัญ

ศิริศศิเกษม วิจิตร

การสำรวจการออกเสียงพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต

ดารณี ศักดิ์ศิริผล; รักษ์สิริ แพงป้อง, เรวดี เพชรมุณี

156-165

View All Issues

Indexed in tci