วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Journal of Research and Curriculum Development)

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560


Cover Page